• Quận 7
  • 028-5412-3031
  • Quận 2
  • 028-6269-1000
  • Quận 4
  • 028-6269-2000
  • info@csi.vn

Bạn có thể đảm bảo tôi nhập học vào trường tôi muốn tham gia?

CORNERSTONE > FAQs > Bạn có thể đảm bảo tôi nhập học vào trường tôi muốn tham gia?

Bạn có thể đảm bảo tôi nhập học vào trường tôi muốn tham gia?

Không, chúng ta không thể. Bất cứ ai cung cấp hướng dẫn chân thành và dịch vụ chuyên nghiệp sẽ không bao giờ đảm bảo nhập học. Thứ nhất, mỗi học sinh đi kèm với một bộ tài năng, hạn chế và khát vọng khác nhau. Đôi khi một học sinh cần cải thiện một vài điều trong hồ sơ của mình để có cơ hội nhập học tốt hơn. Một số hồ sơ của học sinh có thể không liên kết được với những gì họ đang nhắm mục tiêu, trong khi một số hồ sơ của học sinh có thể khiến họ ở mức cao hơn nơi họ muốn. Vai trò của chúng tôi là giúp học sinh hiểu rõ hồ sơ của họ, và trường học mục tiêu của họ. Sau đó, tùy thuộc vào khoảng cách giữa hai, chúng tôi sẽ đề xuất một kế hoạch cải tiến. Nếu học sinh đã cam kết và trường hợp có đủ thời gian để cải thiện hồ sơ, học sinh chắc chắn sẽ có cơ hội nhập học vào trường. Nếu sự cam kết của sinh viên là rất thấp và khoảng cách quá lớn, họ không thể vào trường được.

Vai trò của chúng tôi là làm sáng tỏ hoàn cảnh của bạn và giáo dục bạn về các tiêu chuẩn nhập học trong trường học, hồ sơ của bạn có thể mang lại cho bạn và bạn có thể làm gì để cải thiện hồ sơ của bạn để tiếp tục học thêm.